Kategorie
Oferta

EGW

Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. oferuje nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców. Jesteśmy wyłącznym właścicielem i administratorem systemu umożliwiającego wprowadzanie oraz poszukiwanie ofert sprzedaży wierzytelności pieniężnych. Dzięki temu EGW staje się łatwym narzędziem służącym do sprzedaży lub zakupu wierzytelności. W wielu przypadkach, w szczególności gdy prowadzone samodzielnie działania windykacyjne nie przyniosły rezultatu, sprzedaż wierzytelności staje się jedynym sposobem na odzyskanie przynajmniej części środków finansowych naszych Klientów. Tym samym Giełda staje się cennym instrumentem służącym poprawie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zbycie wierzytelności to także możliwość szybkiego pozyskania kapitału dla firmy.

Europejska Giełda Wierzytelności to również skuteczne narzędzie do monitorowania należności. Opcja ta, polegająca na sprawowaniu nadzoru nad płatnościami w imieniu klienta pozwala od samego początku kontrolować proces spływania płatności.

Współpraca z inwestorami – firmami z sektora finansowo-prawnego sprawia, że EGW to realna szansa sprzedaży wierzytelności. Z EGW, poza „zwykłymi” przedsiębiorcami, korzystają także firmy windykacyjne, dla których jest to znakomite źródło poszukiwania i odkupowania całych wręcz pakietów wierzytelności. Jako administrator tego narzędzia dążymy do maksymalnego wzmożenia obrotu w ramach Giełdy.
Jako nieliczni na rynku, na zlecenie Klienta dokonujemy weryfikacji wierzytelności, ustalając stopień jej sporności i szacunkową cenę sprzedaży. Ponadto aktywnie poszukujemy nabywców wierzytelności. Jeżeli jest to możliwe wiele problemów rozwiązujemy poprzez mediacje, co odróżnia nas od działań firm windykacyjnych. Wychodzimy z założenia, iż często równie istotne co brak zapłaty ze strony dłużnika, są relacje handlowe istniejące pomiędzy nim a naszym Klientem. Dlatego właśnie nasze działania są ukierunkowane na spełnienie oczekiwań Klienta przy jednoczesnym poszanowaniu osoby dłużnika.
Dzięki współpracy z naszym partnerem, Kancelarią prawniczą Lex Capitalis, a także z innymi kancelariami prawnymi zapewniamy naszym Klientom na preferencyjnych warunkach profesjonalną i kompleksową obsługę prawną.
EGW to zespół specjalistów legitymujących się szeroką wiedzą, odpowiednim wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem pozwalającym na świadczenie usług o najwyższym standardzie.

Kategorie
Oferta

Zarządzanie wierzytelnościami

Zarządzanie wierzytelnościami i przekształcenia własnościowe.

Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej.

Zarządzanie wierzytelnościami to przemyślany i spójny proces postępowania z każdą należnością od momentu jej powstawania, aż do momentu uzyskania zapłaty, bądź wpisania jej w straty (w przypadku braku zapłaty), ale także i później. Kancelaria oferuje Państwu wdrożenia systemu zarządzania wierzytelnościami ściśle odpowiadającego potrzebom i charakterowi prowadzonych przedsiębiorstw.

Pojęcia „zarzadzania wierzytelnościami” i „przekształceń” własnościowych są enigmatyczne i nie oddają kryjących się pod nimi znaczeń. Przedstawiamy hasłowe, uporządkowane chronologicznie, propozycje oferowanych przez Kancelarie działań, które przybliżą Państwu charakter oferowanej przez Kancelarię usługi:

 • Strategie zarządzania wierzytelnościami.
 • Ocena wiarygodności kontrahentów.
 • Monitoring należności, formuła kontaktu z dłużnikiem, pozytywne relacje z kontrahentem,
 • działania przed i po upływie terminu płatności, uznanie długu, rozłożenie należności na raty.
 • Mediacje.
 • Umowy w toku windykacji.
 • Zabezpieczanie spłat.
 • Postępowanie sądowe.
 • Postępowanie egzekucyjne.
 • Postępowanie upadłościowe.
 • Sprzedaż wierzytelności.
 • Negocjacje windykacyjne.
 • Techniki wywierania wpływu, dostosowanie stylu negocjowania do typu dłużnika,
 • rozpoznawanie i reagowanie na gry psychologiczne i manipulację ze strony dłużnika.

Kategorie
Oferta

Weryfikacja kontrahenta

Dzięki usłudze weryfikacji kontrahentów nasi Klienci mogą w prosty i co ważne, szybki sposób dowiedzieć się więcej na temat swoich kontrahentów. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osoby sprawdzającej, a także na poszerzenie zasobu informacji na temat swoich partnerów gospodarczych.

Po przekazaniu przez Klienta zlecenia weryfikacji, rozpoczynamy działania, a całość uzyskanych przez nas informacji jest przedstawiania Klientowi w postaci raportu, zawierającego szereg istotnych informacji na temat weryfikowanego podmiotu. W przypadku, gdy podmiotem weryfikowanym jest osoba fizyczna, sporządzamy ankietę osobową na podstawie danych zdobytych z ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, biur informacji gospodarczych. Pozyskujemy również dane dotyczące ruchomości dłużnika.

W przypadku gdy podmiotem weryfikowanym jest jednostka organizacyjna, nie będąca osobą fizyczną, tworzymy opracowanie danych identyfikacyjnych dłużnika, opis historii działalności, pozyskujemy dane dotyczące zarządu i udziałowców, a także ustalenia dotyczące postępowań upadłościowych i naprawczych, informacje z biura informacji gospodarczej oraz sporządzamy opinię prawną .

Zakres weryfikacji jest zależny od rodzaju podmiotu, a także od rodzaju wybranego raportu przez Klienta.

Dzięki pozyskanym danym, zawieranie stosunków gospodarczych z owym klientem jest łatwiejsze oraz daje nam obraz jego obecnej sytuacji finansowej.

Kategorie
Oferta

Doradztwo prawne w Niemczech

Kierujemy ofertę do polskich wykonawców lub producentów, którzy chcą zdobywać sąsiednie rynki. W szczególności oferta jest dedykowania przedsiębiorcom, którzy chcą działać na rynku niemieckim natomiast z różnych względów tego do tej pory nie robili (np. nie znali języka, lub procedur, mieli opory formalne), natomiast nie obawiają się o konkurencyjność swoich towarów i usług.

Będziemy brakującym ogniwem między polskim a niemieckim rynkiem.

Przeniesiemy przedsiębiorców nie tylko wirtualnie na rynek niemiecki dzięki współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami biznesowymi działającymi na rynku polskim i niemieckim. Nie trzeba jechać do Niemiec wystarczy się z nami umówić i porozmawiać ze specjalistą w Polsce.

Kategorie
Oferta

Zlecenia zagraniczne

Szukasz wsparcia w odzyskaniu długu zagranicą??

Oferta Kancelarii w pełnym zakresie skierowana jest do polskich przedsiębiorców prowadzących interesy z klientami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP. W ramach prowadzonej przez nas usługi zapewniamy windykację polubowną obejmującą swym zakresem szereg działań podejmowanych przez Kancelarię a skierowanych na efektywne odzyskanie należności Klienta, w szczególności:

 • Analizę przekazanych wierzytelności
 • Wyznaczenie strategii windykacyjnej w stosunku do dłużnika
 • Ustaleniu danych adresowych dłużnika
 • Wysłanie korespondencji windykacyjnej

W przypadku gdy efekt windykacji polubownej nie zadowoli Klienta, zapewniamy uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty, czyli rodzaju orzeczenia sądowego pozwalającego na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta. Postępowanie to niesie ze sobą wiele korzyści w stosunku do alternatywnego sądowego postępowania dochodzenia należności , jest mniej złożone, przyspieszone i co za tym idzie – mniej kosztowne. ENZ jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich UE bez konieczności stwierdzenia wykonalności za granicą i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu, co czyni go niezwykle skutecznym środkiem egzekucji. Po uzyskaniu ENZ kierujemy sprawę do komornika w danym państwie członkowskim lub zapewniamy współpracę ze sprawdzoną przez nas kancelarią w miejscu działalności kontrahenta/dłużnika. Wspomnianą współpracę z kancelarią zagraniczną oferujemy również jako alternatywę dla postępowania o uzyskanie ENZ.

Jesteś obcokrajowcem, szukasz doradztwa prawnego?
Pomocy w odzyskaniu należności?
Chcesz zweryfikować polskiego kontrahenta?

Oferta Kancelarii w pełnym zakresie skierowana jest na obsługę przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, zamierzających inwestować w Polsce lub robiących tu interesy.

Świadomi specyfiki i skomplikowania polskiego prawa, otaczamy podmioty te troską oraz doradzamy jak praktycznie i bezpiecznie poruszać się w gąszczu przepisów, czyli polskiej rzeczywistości prawnej. Naszym klientom zagranicznym zapewniamy opiekuna władającego danym językiem, za pośrednictwem którego odbywa się kontakt Klient-Kancelaria.

Zapewniamy:

 • Zakładanie firm w Polsce
 • Obejmowanie/zakup udziałów i akcji polskich spółek
 • Współpraca z firmami polskimi
 • Windykowanie należności od polskich dłużników- windykacja polubowna ,sądowa ,egzekucyjna
 • Doradztwo prawne
 • Weryfikacje kontrahenta

Kategorie
Oferta

Zlecenia Express

Zlecenia express oraz konsultacje poza godzinami pracy.

Dla naszych Klientów świadczymy usługi doradztwa prawnego w przyspieszonym tempie, jako usługi priorytetowe. Klient może zlecić każdą sprawę w takim właśnie trybie, dzięki czemu niezwłocznie przystępujemy do jej realizacji.

Dzięki usłudze Express plus nasi Klienci mogą otrzymać niezwłoczną pomoc także poza standardowymi godzinami pracy. Wystarczy wykonać jeden telefon. To usługa niezwykle przydatna, zwłaszcza w sytuacjach gdy niezbędna jest natychmiastowa porada.

Usługi dedykowane klientom mających status klienta stałego.

Kategorie
Oferta

Doradztwo prawne

Przedsiębiorca funkcjonujący w polskiej rzeczywistości prawnej zmuszony jest lawirować pomiędzy gąszczem wciąż zmieniających się regulacji prawnych.

Mając bieżący obraz dostarczany przez naszych Klientów dostrzegamy jak trudno jest skupić się na wykonywaniu swojej działalności zajmując się jednocześnie próbą nadążenia nad zmieniającymi się wymaganiami prawnymi i rodzącymi się konfliktami.

Oferujemy naszym Klientom pomocną dłoń w najbardziej newralgicznych dla przedsiębiorców dziedzinach prawa, tj: prawa cywilnego, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego , w tym spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pracy. Zakres przedmiotowy naszej aktywności nie jest ograniczony do wyżej wskazanych zagadnień, ponieważ poprzez współpracę z partnerskimi radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, zakres świadczonych przez Kancelarię usług jest dużo szerszy oraz stwarza możliwość zbudowania zespołu „ad hoc” o profilu odpowiednim do potrzeb przedsiębiorcy.

Gwarantujemy swoim Klientom:

 • porady, konsultacje i opinie prawne oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa;
 • reprezentację prawną Klienta przed sądami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami;
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności, w tym konsultacje oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności;
 • przygotowywanie i weryfikacja umów i dokumentów handlowych;
 • zabezpieczanie kontraktów;
 • udział w negocjacjach prowadzonych przez Klienta, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów
 • długoterminowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości;

Kategorie
Oferta

Wsparcie Egzekucji

Wsparcie egzekucji komorniczej. Bezskuteczność egzekucji stwierdzona przez komornika jest sygnałem do rozpoczęcia przez nas działań, począwszy od etapu polubownego, poprzez próby kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, a także bezpośredniego w zakresie sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika. W chwili gdy egzekucja komornicza okazuje się bezskuteczna, działania rozpoczynamy od etapu polubownego, podejmujemy próby kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, a także bezpośredniego w zakresie sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Korzystamy z usług windykatorów terenowych, a także agencji detektywistycznych. Dzięki działaniom prowadzonym w terenie, staramy się pozyskać jak największą ilość informacji na temat majątku dłużnika i jego osoby.

Dodatkową zaletą zleceń na wsparcie egzekucji jest wspomożenie działania podjętego równolegle przez komornika. Dzięki przeprowadzeniu przez naszych współpracowników dokładnego wywiadu na temat dłużnika, umożliwiamy komornikowi ponowne do niego dotarcie, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznej egzekucji majątkowej.

Specjalnie dla naszych Klientów wszelkie ustalenia majątkowe opisujemy w dostosowanych do potrzeb naszych Klientów raportach.

Rezultaty naszych działań, w szczególności wszelkie ustalenia majątkowe, opisujemy w dostosowanych do potrzeb naszych Klientów raportach.

Podczas prowadzenia postepowania egzekucyjnego, prowadzimy działania mające na celu ustalenie składników majątkowych dłużnika. Wszelkie pozyskane dane zamieszczamy w specjalnie dopasowanych do Państwa potrzeb raportach.

Raport o ustaleniach majątkowych dłużnika jest niezbędnym elementem w prowadzeniu postepowania egzekucyjnego. Pozwala na uzyskanie wielu cennych informacji na temat dłużnika, jego działalności, majątku, a także często powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi.

W przypadku braku możliwości odzyskania wierzytelności na drodze postępowania polubownego, sprawa zostaje skierowana na postępowanie egzekucyjne.

Kategorie
Oferta

Windykacja Terenowa

Atutem naszej kancelarii jest prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej. Jest to nieodłączny element przeprowadzenia skutecznej windykacji, a także wspierający czasami długotrwały proces negocjacji z dłużnikami.

Wizyta negocjatora terenowego pozwala na ustalenie dokładnego miejsca zamieszkania, a także warunków majątkowych dłużnika. Podczas spotkań dłużników z negocjatorami bardzo często dochodzi do ustalenia terminów i warunków spłat istniejącego zobowiązania, odbioru gotówki bądź podpisana ugody.

Informacje pozyskane podczas wizyty u dłużnika są niezbędnym elementem w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego. W czasie prowadzenia naszej działalności możemy wskazać wiele spraw, zakończonych skuteczną egzekucją, z pozoru niewypłacalnego dłużnika.

Nasze działania ukierunkowane są również na wspieranie postępowania komorniczego, przez co nabiera ono realnej skuteczności.

Kategorie
Oferta

Windykacja

 

WINDYKACJA – ODZYSKAJ TO CO TOBIE NALEŻNE

Windykacja prowadzona jest na trzech etapach.

Windykacja polubowna obejmuje następujące działania:

 • Analizę przekazanych wierzytelności
 • Wyznaczenie strategii windykacyjnej w stosunku do dłużnika
 • Ustaleniu i weryfikacji danych adresowych dłużnika
 • Wysłanie korespondencji windykacyjnej
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
 • Prowadzenie windykacji terenowej
 • Zbadaniu kondycji finansowej dłużnika
 • Próby uzyskania pisemnego uznania długu
 • Uzgodnieniu harmonogramu spłat zadłużenia z dłużnikiem

Windykacja sądowa polega na:

 • Ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie, zebranej podczas windykacji polubownej
 • Wyborze właściwego dla tego typu wierzytelności trybu postępowania sądowego
 • Przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu wszelkich pism procesowych
 • Reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym

Postępowanie egzekucyjne obejmuje działania:

 • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
 • Złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej
 • Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • Ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika
 • Przekazanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika
 • Stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych