Kategorie
Oferta

Windykacja

 

WINDYKACJA – ODZYSKAJ TO CO TOBIE NALEŻNE

Windykacja prowadzona jest na trzech etapach.

Windykacja polubowna obejmuje następujące działania:

 • Analizę przekazanych wierzytelności
 • Wyznaczenie strategii windykacyjnej w stosunku do dłużnika
 • Ustaleniu i weryfikacji danych adresowych dłużnika
 • Wysłanie korespondencji windykacyjnej
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
 • Prowadzenie windykacji terenowej
 • Zbadaniu kondycji finansowej dłużnika
 • Próby uzyskania pisemnego uznania długu
 • Uzgodnieniu harmonogramu spłat zadłużenia z dłużnikiem

Windykacja sądowa polega na:

 • Ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie, zebranej podczas windykacji polubownej
 • Wyborze właściwego dla tego typu wierzytelności trybu postępowania sądowego
 • Przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu wszelkich pism procesowych
 • Reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym

Postępowanie egzekucyjne obejmuje działania:

 • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
 • Złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej
 • Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • Ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika
 • Przekazanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika
 • Stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych
Kategorie
Oferta

Mediacje

Mediacje od kilku lat na dobre zagościły w polskim kanonie metod rozwiązywania sporów i wciąż cieszą się rosnącą popularnością. Strony konfliktu dostrzegają zalety skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego przed wdaniem się w spór sądowy co pozwala na znaczne zaoszczędzenie kosztów oraz czasu, a także nie pozostawia niesmaku zwycięzcy i przegranego a często umożliwia dalsza współpracę pomiędzy partnerami.

Pragniemy zaproponować naszym klientom skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji.

Szersze i efektywniejsze zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu otaczających nas konfliktów w stosunkach gospodarczych zależy od jej rozpowszechnienia. Dlatego nasze działania nakierunkowane są przede wszystkim na osiągnięciu konsensusu, który zadowoli przede wszystkim naszego klienta, jak również jego partnera biznesowego i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z drogą sądową, niepewnością rozstrzygnięcia i skuteczności działania organów egzekucyjnych.

Strony mogą kontrolować tempo załatwiania spraw, dochodzą do własnych obustronnie satysfakcjonujących i niejednokrotnie bardzo twórczych rozwiązań, a jak pokazuje nasza praktyka -częściej i chętniej trzymają się umów, które sami wynegocjowali niż decyzji narzuconych sądownie.

Wychodzimy z założenia, że poczynienie nawet drobnych ustępstw pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu i daje możliwość podpisania ugody.

Lex Capitalis oferuje zajęcie pozycji bezstronnego mediatora, który kierując się zasadą poufności i bezstronności oraz uwzględniając dobrowolność i samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań pozwoli wypracować najlepsze rozwiązanie.

Nawet długie i żmudne rozmowy traktujemy jako wyzwanie, a wypracowana wtedy ugoda i zadowolenie Klienta jest największą satysfakcją.

Kategorie
Aktualności

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , z dnia 27 października 2011r., w sprawie C – 93/10 stwierdza, iż podmiot, który na własne ryzyko nabywa trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnie usługi w rozumieniu ustawy VAT i nie dokonuje tym samym czynności z zakresu działalności gospodarczej.

Wyrok ETS ma ogromne znaczenie dla podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami, które w ramach prowadzonej działalności, nabywają od innych przedsiębiorców wierzytelności w drodze cesji.


Kategorie
Aktualności

Orzecznictwo krajowe

Informujemy również, iż w celu rozstrzygnięcia kontrowersji wokół analizowanej kwestii NSA postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r.    o sygn. I FSK 375/09 przekazał powyższą kwestię do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA. Postanowieniem  z dnia 8 listopada 2010 r. NSA zawiesił postępowanie w sprawie wydania uchwały do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez ETS. Należy przypuszczać, że NSA oprze swoją uchwałę na wyroku ETS. Z kolei na uchwale NSA, opierać się będą wojewódzkie sądy administracyjne rozstrzygając konkretne sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji nabycia wierzytelności.